bsnett.no

Tvangssammenslåingen – saksbehandling: Spørsmål til ordførerne

Debatt · Publisert 14:47, 15 nov 2017

Innledningsvis om ordførervervet (formelle definisjoner/utdrag fra KS-håndbok for ordførere). – En ordfører er kommunens øverste politiker, ordfører for hele kommunen, ombud for innbyggerne; dessuten møteleder for kommunestyret og har medansvar for at sakene blir behandlet i samsvar med reglement/lovverk. Viktig at ordføreren har kjennskap til bestemmelsene i offentlighets-/forvaltingslov. Ordfører har også en viktig rolle utover kommunegrensene som "ambassadør". Uansett sak må ordføreren opptre med respekt, ryddighet og engasjement for de sakene som opptar folk, også om ordføreren selv ikke liker dem. Ved sin måte å være på må ordfører være et eksempel for andre hva angår vanlig folkeskikk.

I innlegg – Budstikka, 30. 8. – spurte undertegnede ordførerne i Søgne og Songdalen om å forklare vedtaket i Songdalen kommunestyre 22. 6. 2016 vedr. kommunesammenslåing (poengterte at innbyggerne har krav på forklaring).  

Bakgrunnen for innlegget var at Stortingets tvangsvedtak ble fattet på grunnlag av følgende konklusjon (Prop 96 S): "To av de tre kommunestyrene har fattet vedtak om sammenslåing.", "Søgne sitt vedtak om å fortsette som egen kommune sperrer dermed for en sammenslåing...". 

Dette er uakseptabelt feil. Faktum er at to av de tre kommunestyrene vedtok nei og at både Søgne og Songdalens vedtak sperrer. – Songdalen kommunestyres betingelse for å si ja – ref vedtaket – var at Søgne vedtok ja, hvilket Søgne ikke gjorde, – og i tillegg ble i vedtaket presisert at Songdalen er en K1-kommune (vil være alene) hvis betingelsen ikke ble oppfylt. Via innlegg i pressen, uttalelser fra kommunestyrerepresentanter i Songdalen mv er bekreftet at dette var et nei-vedtak.  

Undertegnedes innlegg/spørsmål ble trykket meget synlig i Budstikkas pairutgave, lå 6 døgn på bsnett, Mest lest, – i tillegg henvist til i et annet innlegg. 

Spørsmål 1: Hvorfor svarer dere ikke?

Det forutsettes at ordførerne forstår at dette er et nei-vedtak. – Etter at saken forlot Søgne/Songdalen foregikk en lengre saksbehandling både hos Fylkesmannen og Kommunaldep som endte opp i at Songdalens nei-vedtak ble forfalsket til et ja-vedtak overfor Stortinget (Prop 96 S). Graverende unnlot man også å informere om folkets overveldende motstand mot storbysammenslåing; folkeavstemning der henholdsvis 72% og 66% var mot storby i Søgne/Songdalen, men også innbyggerundersøkelse, meningsmåling. Argumentet om at Søgne sperrer for at Songdalen kunne sammenslås med Kr sand var uriktig, førstnevntes gode økonomi ble utelatt mv og det var også andre mangler/feil. – Det henvises til mitt innlegg av 30. 8.

Saken er omtalt som den viktigste i Søgne/Songdalen på 50 år, folket og kommunestyrene i begge kommunene sa nei; i tillegg protesterte Sp/Ap – partiene ordførerne selv tilhører – så sterkt mot tvang at de åpnet for reversering. 

Ordførerne fikk info om saksbehandlingen underveis og pliktet selv å innhente info. Med bakgrunn i deres verv, og på vegne av både folket og kommunestyrevedtakene, skulle de selvsagt fulgt opp og reagert på saksbehandlingen slik at uklarheter og grove mangler/feil hadde blitt stoppet før stortingsbehandlingen. 

Spørsmål 2: Hvorfor protesterte dere ikke på/korrigerte saksbehandlingen før saken ble behandlet i Stortinget?  

Tvangsvedtaket ville sannsynligvis ikke blitt fattet om ordførervervene hadde vært bekledd med personer som hadde oppført seg slik de burde – dvs jobbet for det folket de er valgt av/representerer og deres egne partiledelsers syn. Ordførerne skulle innsett at deres oppførsel var personrelatert og urimeligheten med at slikt skulle danne grunnlag for vedtak om kommunenedleggelse samt overkjøring av folkets vilje. Med stor sannsynlighet hadde heller ikke kommunene våre blitt tvangsnedlagt om saksutredningen overfor Stortinget hadde vært redelig/riktig hvilket er totalt uholdbart. Kort tid etter at tvangsvedtaket ble fattet fikk vi dessuten et Storting med stor motstand/flertall mot tvang der en saksbehandlingsklage ville blitt betydelig vektlagt.  

Spørsmål 3: Hvorfor protesterte dere ikke på saksbehandlingen/vedtaket etter at vedtaket ble fattet?

Dersom ordførerne – mot formodning (og motsatt av nevnte andre) – mener Songdalens kommunestyrevedtak er et ja-vedtak så bes svar på følgende. 

Spørsmål 4: Hvorfor mener dere at dette er et ja-vedtak (ut fra vedtakets 2 setninger/ordlyd)?

Dersom ordførerne, hypotetisk, forklarer sistnevnte som ja-vedtak – så fikk de raskt kunnskap om at andre oppfattet vedtaket motsatt av dem selv hvilket saksbehandlingsmessig er uakseptabelt. Som ordførere /møteledere av kommunestyrene hadde de selvsagt ansvar for at kommunestyrevedtaket i denne genuint viktige saken var klart/utvetydig.  

Spørsmål 5: Hvorfor forlangte dere ikke at kommunestyrevedtaket ble omformet og med ny avstemning?

Forskjellighet og verdighet

Koselig lapp til bøssebærerene

Oppfølging av dom

Nydelig oktobervær

Gratulerer med kokkens dag!

Om å sette bukken til å passe havresekken

Minneord til Oddvar Ripegutu – en ildsjel

God refleksdag

Høye lederlønninger får konsekvenser

Øyne

Søgne landbruksskole 1915

Svar til Pedersen

PreNekrolog: Søgne

Raus med seg selv

KrF på siste verset

Når lysene blinker

Adresse: Linnegrøvan 24, 4640 Søgne
Åpningstider: mandag - fredag, 09:00 - 16:00
Organisasjonsnummer: 980656969

Sentralbord: 38 16 80 00
E-post: post@bsnett.no
Tips oss: tips@bsnett.no, 95 96 97 00
Vaktjournalist: 95 96 97 00, 16:00 - 21:00

Ansvarlig redaktør: Fridtjof Borø Nygaard, 905 48 988
Markedssjef: Lene Anderssen, 922 94 593
©Søgne og Songdalen Budstikke